Syarat Perkhidmatan

TINJAUAN KESELURUHAN

Laman web ini dikendalikan oleh MyUni. Melalui laman web ini, istilah “kami”, “kami” dan “kami” merujuk kepada MyUni. MyUni menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat, dan perkhidmatan yang tersedia dari ini laman web kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi, dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan mengunjungi laman web kami dan atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam “Perkhidmatan” kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat Perkhidmatan”, “Syarat”), termasuk terma dan syarat tambahan serta dasar yang dirujuk di sini dan atau tersedia melalui pautan hiper. Syarat Perkhidmatan ini berlaku untuk semua pengguna situs, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang, dan atau penyumbang kandungan.

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda mungkin tidak mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan apa pun. Sekiranya Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan secara jelas terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini.

Apa-apa ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Anda boleh menyemak Syarat Perkhidmatan versi terkini pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan atau perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses terus ke laman web anda setelah pengumuman perubahan menunjukkan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

BAHAGIAN 1 – SYARAT SISTEM APLIKASI WEB

Dengan menyetujui Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah usia majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan laman web ini.

Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Anda tidak boleh menyebarkan cacing atau virus atau sebarang kod yang boleh merosakkan.

Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan penamatan Perkhidmatan anda dengan segera.

BAHAGIAN 2 – SYARAT UMUM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan, tidak disulitkan, dan melibatkan (a) Penghantaran melalui pelbagai rangkaian, dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal menghubungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit selalu disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses ke Perkhidmatan atau sebarang kenalan di laman web di mana perkhidmatan ini disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau mempengaruhi Syarat ini.

BAHAGIAN 3 – KETEPATAN, KELENGKAPAN DAN MASA TEPAT MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap, atau terkini. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh dipercayai atau dijadikan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap, atau lebih tepat pada masanya. Sebarang bergantung pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri.

Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah isi laman web ini setiap saat, tetapi kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

BAHAGIAN 4 – MODIFIKASI KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami boleh berubah tanpa notis.

Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau penghentian Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 – PRODUK ATAU PERKHIDMATAN

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai jumlah yang terhad dan hanya dapat dikembalikan atau ditukar mengikut Polisi Pengembalian kami.

Kami telah berusaha sedaya mungkin untuk menampilkan seakurat mungkin warna dan gambar produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan warna komputer pada monitor anda akan tepat.

Kami berhak tetapi tidak berkewajiban, untuk membatasi penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada setiap orang, wilayah geografi, atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kes. Kami berhak untuk membatasi jumlah produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua keterangan mengenai produk atau harga produk boleh berubah sewaktu-waktu tanpa notis, mengikut budi bicara kami. Kami berhak untuk menghentikan produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini tidak sah sekiranya dilarang.

Kami tidak menjamin bahawa kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang kesalahan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 – KETEPATAN MAKLUMAT PENGENALAN DAN AKAUN

Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah, atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan atau penghantaran yang sama. Sekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin berusaha untuk memberitahu Anda dengan menghubungi e-mel dan atau nombor telefon alamat penagihan yang diberikan pada saat pesanan dibuat. Kami berhak untuk membatasi atau melarang pesanan yang, menurut pertimbangan kami, nampaknya dilakukan oleh peniaga, penjual semula, atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap, dan tepat untuk semua pembelian yang dilakukan di kedai kami. Anda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit anda, dan tarikh luput sehingga kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda jika diperlukan.

BAHAGIAN 7 – ALAT PILIHAN

Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga di mana kami tidak memantau atau tidak mempunyai kawalan atau input.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami memberikan akses kepada alat seperti “apa adanya” dan “sebagaimana tersedia” tanpa jaminan, pernyataan, atau syarat apa pun dan tanpa sokongan.

Kami tidak akan bertanggungjawab kerana timbul atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda.

Sebarang penggunaan alat pilihan yang anda tawarkan melalui laman web adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dan menyetujui syarat-syarat alat yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga yang berkenaan.

Kami juga mungkin, di masa depan, menawarkan perkhidmatan dan atau ciri baru melalui laman web. Seperti ciri dan atau perkhidmatan baru juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini.

BAHAGIAN 8 – PAKAIAN PIHAK KETIGA

Kandungan, produk, dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan dari pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk bahan, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga yang lain.

Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau transaksi lain yang dilakukan berkaitan dengan laman web pihak ketiga mana pun. Tinjau dengan teliti dasar dan amalan pihak ketiga dan pastikan anda memahaminya sebelum anda melakukan sebarang transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau pertanyaan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 – KOMEN PENGGUNA, MAKLUM BALAS, DAN PENGHANTARAN LAIN

Sekiranya atas permintaan kami, anda menghantar kiriman tertentu atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain yang kreatif, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, “komen”) , anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin penerbitan, mengedarkan, menterjemahkan dan sebaliknya menggunakan di mana-mana medium sebarang komen yang anda kirimkan kepada kami. Kami dan tidak akan berkewajiban (a) Untuk menjaga sebarang komen dengan yakin (b) Untuk membayar pampasan bagi sebarang komen (c) Atau untuk menjawab sebarang komen.

Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, memantau, mengedit atau membuang kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, cabul, atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat ini Perkhidmatan.

Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar hak pihak ketiga mana pun, termasuk hak cipta, tanda dagang, privasi, keperibadian, atau hak peribadi atau hak milik lain. Anda seterusnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau tidak sah, kasar atau cabul, atau mengandungi virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri anda, atau menyesatkan kami atau pihak ketiga mengenai asal usul komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk setiap komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang anda sampaikan atau pihak ketiga.

SEKSYEN 10 – MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai diatur oleh Dasar Privasi kami.

SEKSYEN 11 – KESILAPAN, KESALAHAN, DAN PENGHILANG

Kadang-kadang mungkin terdapat maklumat di laman web kami atau dalam Layanan yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, waktu transit, dan ketersediaan. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, atau peninggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat, atau membatalkan pesanan jika ada maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini, mengubah atau memperjelas maklumat dalam Layanan atau di laman web apa pun yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, informasi harga, kecuali yang diwajibkan oleh undang-undang. Tidak ada tarikh kemas kini atau penyegaran yang ditentukan dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan yang harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan telah diubah atau diperbaharui.

BAHAGIAN 12 – KEGUNAAN LARANGAN

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Layanan, Anda dilarang menggunakan situs atau kontennya (a) Untuk tujuan yang tidak sah (b) Meminta orang lain untuk melakukan atau berpartisipasi dalam tindakan yang tidak sah, (c) Untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat, internasional, persekutuan, provinsi, atau negeri. (d) Melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain. (e) Melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, usia, asal negara, atau kecacatan (f) Mengemukakan palsu atau mengelirukan maklumat (g) Untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau internet (h) Untuk mengumpulkan atau menjejaki maklumat peribadi orang lain (i) Untuk spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis (j) Untuk tujuan lucah atau tidak bermoral atau (k) Untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan kerana melanggar penggunaan yang dilarang.

SEKSYEN 13 – PENAFIAN JAMINAN, PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB

Kami tidak menjamin, menyatakan atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda akan terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas dari kesilapan.

Kami tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan perkhidmatan tersebut akan tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami mungkin akan menghentikan perkhidmatan ini untuk jangka masa yang tidak tentu atau membatalkan perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan kepada anda.

Anda dengan tegas bersetuju bahawa penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah risiko anda sendiri. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui perkhidmatan tersebut disediakan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia” untuk penggunaan anda, tanpa perwakilan, jaminan atau syarat-syarat untuk diperdagangkan, kualiti yang dapat diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, judul , dan bukan pelanggaran

MyUni, pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pekerja magang, pembekal, penyedia perkhidmatan, atau pemberi lesen kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau apa-apa tindakan langsung, tidak langsung, sampingan, hukuman, ganti rugi khas, atau akibat dari apa jua jenis, termasuk, tanpa batasan, kehilangan keuntungan hilang, hilang wang simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau apa-apa kerosakan serupa, sama ada berdasarkan kontrak, hukuman, tanggungjawab ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan tersebut, atau untuk tuntutan lain yang berkaitan dengan cara penggunaan perkhidmatan atau produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kesilapan atau kelalaian dalam kandungan apa pun, atau kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang timbul akibat penggunaan perkhidmatan atau kandungan yang disiarkan, dihantar, atau disediakan melalui perkhidmatan, walaupun diberitahu kemungkinannya.

Oleh kerana beberapa negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau insiden, di negeri atau bidang kuasa tersebut, tanggungjawab kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pemohon yang pertama kali mendaftar ke MyUni akan mendapat kredit PERCUMA. Sebarang permohonan seterusnya akan dikenakan bayaran sebanyak RM 12.00 setiap permohonan.

SEKSYEN 14 – INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, membela dan menahan MyUni dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih, dan pekerja kami, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan , termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana disebabkan atau timbul dari pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang mereka sertakan dengan rujukan atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

SEKSYEN 15 – KEBERSIHAN

Sekiranya terdapat ketentuan dalam Syarat Perkhidmatan ini yang dianggap melanggar undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut tetap dapat dilaksanakan seluas-luasnya yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dan bahagian yang tidak dapat dilaksanakan akan dianggap terputus dari Syarat ini Servis, penentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberkesanan ketentuan lain yang masih ada.

SEKSYEN 16 – PENAMATAN

Kewajiban dan liabiliti pihak-pihak yang berlaku sebelum tarikh penamatan akan berlaku setelah penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa kecuali dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Syarat Perkhidmatan ini kapan saja dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.

Sekiranya dalam penilaian kami, anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi sebarang syarat atau ketentuan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menghentikan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab atas semua jumlah yang perlu dibayar hingga dan termasuk tarikh penamatan dan atau mengikutnya mungkin menolak anda mengakses Perkhidmatan kami.

SEKSYEN 17 – SELURUH PERJANJIAN

Kegagalan kita untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak atau ketentuan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut.

Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di laman web ini atau sehubungan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengatur penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan sebarang perjanjian, komunikasi, dan sebelumnya atau semasa cadangan, sama ada lisan atau bertulis, antara anda dan kami.

Segala kekaburan dalam penafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak akan ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

SEKSYEN 18 – UNDANG-UNDANG KERAJAAN

Syarat-syarat perkhidmatan ini dan apa-apa perjanjian berasingan di mana kami memberikan anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia.

SEKSYEN 19 – PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN

Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses terus ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyampaian sebarang perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

SEKSYEN 20 – MAKLUMAT HUBUNGI

Pertanyaan mengenai Syarat Perkhidmatan harus dihantar kepada kami di myuni.hq@gmail.com. , 21A Jalan SG 3/12 Pusat Bandar Sri Gombak 68100 Batu Caves Selangor, Batu Caves, 10, 68100, Malaysia.

SEKSYEN 21 – HARTA INTELEKTUAL

Anda TIDAK dibenarkan menggunakan sebarang bahan, logo, softcopy, hardcopy, tanpa kebenaran atau persetujuan dari MyUni

SEKSYEN 22 – AKTIVASI AKAUN

Akaun tahunan akan aktif mulai Januari dan berakhir pada bulan Disember. Mana-mana institusi yang melog masuk antara tahun, akhir akaun adalah pada bulan Disember tahun menandatangani.


-Updated, 23/04/2021